f11:صفحهIEراتاحدامکان بزرگ می کندبرای بازگشت به حالت قبل مجدداf11رابزنید

  tab:شمارابه اولین لینک بعدی می برد

tab+shift:شمارابه اولین لینک قبلی می برد

home:شمارابه ابتدای صفحه می برد

end:شما رابه انتهای صفحه می برد

دوستان عزیزبازهم هست کسانی که بیشترمی خواهنددراینجانظربدهندودرخواست کنند.


دسته ها : اینترنت
پنج شنبه هفدهم 5 1387
X